Дни на Ехокардиографията - София 2022

Основни теми


Митрална клапа
Аортна клапа
Предизвикателства при клапните сърдечни заболявания
Трикуспидална клапа
СПредизвикателства при клапните сърдечни заболявания
Клапни пороци и пренаталната диагностика